داستان پایان جنگی بزرگ با گل رز بنفش در انگلستان

در زمانی که بازار باغبانی تا حد زیادی بین المللی شده است، چنین نرخ بالای واردات ما را به بررسی وضعیت فعلی بخش گل شاخه بریده فرانسه دعوت می کند.

مهمتر از همه، این مشاهدات ما را تشویق می کند تا در مورد ابزارهای ارتقاء تولید فرانسه فکر کنیم به منظور بررسی راه های مختلف با هدف بازگرداندن تولید گل های فرانسوی، تجزیه و تحلیل بخش گل های شاخه بریده در فرانسه باید از دو زاویه انجام شود.

در سال 1455 یک جنگ داخلی وحشتناک در انگلستان آغاز شد این کشور با دو شاخه از سلسله پلانتاژنت مخالفت می کند: از یک طرف لنکستری ها با گل رز بنفش به عنوان نماد آنها و در طرف دیگر یورک ها با رز سفید.

هنری تودور، آخرین خاندان لنکستر، سرانجام در سال 1485 پیروز شد، با یک شاهزاده خانم یورک ازدواج کرد و به نشانه مماشات، نشانی از سلاح آراسته به گل رز قرمز با قلبی سفید را پذیرفت.

گل رز

داخلی، اول از همه، برای اینکه بفهمیم بخش گل شاخه بریده فرانسه چگونه تشکیل شده است و چرا در حال حاضر با مشکل مواجه است، سپس به منظور تجزیه و تحلیل رقابتی که فرانسه باید در بازار گل شاخه بریده با آن روبرو شود و چرا با آن دست و پنجه نرم می کند.

نیلوفر آبی

این گل در آسیا موضوع باورهای بیشماری است برای هندوها، خدای برهما در نیلوفر آبی متولد شد که از ناف خدای دیگری به نام ویشنو سرچشمه گرفت.

بودایی ها این گل مقدس را استعاره ای از وضعیت انسان می دانند زیرا اگر نیلوفر آبی در گل و لای برکه ها ریشه دواند، گلش می تواند از آب گل آلود آنها بگذرد و بی آلایش از بالای آنها بلند شود و گلبرگ هایش را به سمت آسمان دراز کند، به همین ترتیب انسان باید خود را از آن بیرون بکشد لجن وجود مادی او از نظر معنوی بالا برود.

از این رو موقعیت نیلوفر آبی، پاها مانند گلبرگ باز است که توسط بودایی ها و همچنین پیروان یوگا برای مدیتیشن پذیرفته شده است.