استفاده آلمان از چسب چوب در جنگ جهانی دوم

لایه برداری چرخشی روکش باعث شکستگی هایی می شود که در صفحه شعاعی طولی شروع می شود سلول های ناحیه ممکن است ضعیف شده باشند و بنابراین احتمال شکست پیوند را افزایش می دهند.

برنامه‌ریزی، کوبیدن، سنباده‌زنی و سایر تکنیک‌های مکانیکی آماده‌سازی سطح نیز باعث شکستگی‌های کوچک در سلول‌های چوبی می‌شود.

در نهایت، پیوندهای 8 و 9 نمایانگر چوب دست نخورده هستند یک اتصال چسبی که به درستی طراحی شده باشد، دارای حد پایین تر یکپارچگی ساختاری است که در پیوندهای 8 و 9 قرار دارد به عبارت دیگر، چوب باید ضعیف ترین پیوند باشد.

چسبندگی تمایل ذرات یا سطوح غیر مشابه به یکدیگر است نیروهای داخلی بین مولکول ها که مسئول چسبندگی هستند عبارتند از: پیوند شیمیایی، پیوند پراکنده و پیوند توزیعی.

این نیروهای بین مولکولی می توانند پیوند تجمعی ایجاد کنند و اثرات مکانیکی خاصی را به همراه داشته باشند نیروی چسبندگی تمایل مولکول های مشابه به هم چسبیدن است.

چسب چوب

آنها متقابل عمل می کنند نیروی چسبنده ناشی از شکل و ساختار مولکول‌ها، که باعث می‌شود توزیع الکترون‌های مداری در هنگام نزدیک شدن مولکول‌ها به یکدیگر نامنظم شود و باعث ایجاد یک نیروی الکتریکی شود که می‌تواند ساختار میکروسکوپی مانند قطره آب را حفظ کند.

تعریف چسب چوب خارجی و چسبندگی به نیروهایی اشاره دارد که چسب را با زیرلایه (چسبندگی) و چسب را به خودش (چسبندگی) نگه می دارد. این نیروها مطابقت دارند.

پیوند زنجیره ای برای چسبندگی و چسبندگی پیوندهای شیمیایی نیروهای بین مولکولی همیشه اشتباه فهمیده می شود زیرا توضیحات زیادی در ادبیات وجود دارد.

چند مثال در زیر آورده شده است: «مایعاتی که روی سطح جامد پخش می‌شوند، چسبندگی این مایعات به جامد می‌تواند ویژگی‌های جامد را توضیح دهد».

«اگر مولکول‌های سطح مشترک مایع و جامد توسط جامد با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار گیرند تا مایع، مایع سطوح را خیس می‌کند و تمایل دارد در امتداد آن‌ها به سمت بیرون خزیده شود، در یک سطح غیر مرطوب، مولکول‌های مایع روی آن‌ها قرار می‌گیرد هنوز تحت تأثیر کنش خود نسبت به یکدیگر هستند.»

اصطلاحی است که برای توصیف آنچه در تماس مایع با یک جامد اتفاق می افتد رایج شده است از آنجایی که هنگام برقراری این تماس، چندین پدیده رخ می دهد، منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم به بهترین وجه در معنای عام استفاده می شود.

با استفاده از این مفهوم در چشم انداز، برای پوشش فرآیندهای چسبندگی، نفوذ و گسترش استفاده می شود.